ประธานกรรมการดำเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ. จำกัด

พล.อ.ท.มาโนช สุตวัฒน์
เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ